Category: Nezařazené

Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce  naleznete na nástěnce školy v aplikaci Bakalář.

Informace k provozu jídelny naleznete na nástěnce školy v aplikaci Bakalář.

                                     Děkujeme všem žákům a zákonným zástupcům za spolupráci. Vedení školy.

 

Už jsme velcí čtenáři

Jak je zvykem na naší škole, každé jaro chodí prvňáčci do městské knihovny v Dobrušce, kde je paní knihovnice pasují na čtenáře. Kvůli nastalé situaci se nám pasování trochu posunulo, ale i my jsme se dočkali.

Ve čtvrtek 24. 9. jsme všichni žáčci 2. A s paní učitelkou společně vyrazili do knihovny. Čekalo na nás moc milé překvapení. Paní knihovnice byly převlečené v krásných šatech jako Božena Němcová
a kněžna Zaháňská. Měly pro nás připravené úkoly spojené s pohádkami B. Němcové. Každý dostal název některé z pohádek a hledal obrázky, které k pohádce patří. Když jsme vše správně našli, vybrali jsme jednu z pohádek, kterou jsme si společně přečetli. Odměnou za přečtenou pohádku a splněné úkoly nám bylo slavnostní pasování na čtenáře.

Děkujeme milým paním knihovnicím za pěkný program a hezky strávený čas.

Žáci 2. A + p. uč. A. Špačková

Omezení počtu osob při sportovních činnostech

OMEZENÍ POČTU OSOB PŘI SPORTOVNÍCH ČINNOSTECH

A HROMADNÝCH AKCÍCH V TĚLOCVIČNÁCH, příp. jiných prostorách školy

 

Vláda od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě vyhlášeného nouzového stavu.

Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

Od 5. října se omezují i divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, a to tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků a každý účastník akce má určeno místo k sezení. V prostorech, kde se tyto akce konají, se pak zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů. Účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti a pokud se nezdržují na určeném místě k sezení.

Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

 

Tato opatření jsou nájemci tělocvičny, zájmové útvary a jejich klienti povinni dodržovat.

 

                                                                                                        Alena Bačíková

  1. 10. 2020                                                                                   ředitelka školy

Ročníková práce pro žáky 9. ročníků

Žáci devátých ročníků budou  ve školním roce 2020/2021 pracovat na Ročníkové práci. Informace k vypracování této práce  naleznete pod textem.

                                                                                                        Alena Bačíková

Ročníková práce PPT

Témata RP

Formální požadavky

 

Žáci 5.A a 5.B při výuce

Třída 5.A,5.B a hrobka rodu Colloredo-Mansfeld v Opočně, zámecký park, rodný dům Františka Kupky, Poštovna u Maxmiliána

 

22.zaří v 7:45 jsme vyrazili do Opočna. Šli jsme po cyklostezce mezi poli.

Když jsme došli na hřiště k Opočnu , zastavili jsme se tam a paní učitelka nám řekla něco o hrobce, kterou jsme se chystali navštívit . Potom jsme odešli a dorazili jsme na hřbitov, posadili jsme se a čekali než odstraní pavouka, který bránil v cestě. Když už byl pavouk pryč, tak jsme vešli do Mariánského kostelíku, kde byla rodinná hrobka se spoustou rakví. Leželi v nich pouze lidé z rodu Colloredo-Mansfeld. Když už každý viděl hrobku, šli jsme do Poštovny u Maxmiliána, kde jsme dostali pohled a mohli jsme se vyfotit u poštovního stolu.Podívali jsme se také do parku, tam jsme si dali svačinu a prošli jsme se. Ještě jsme si mohli nakoupit něco v potravinách, zmrzlinu a šli jsme zpátky.

Výlet jsem si opravdu moc užila a určitě bych to ještě zopakovala.

 

                                                                                                                             Amálka Marková, 5.A

 

Na výlet do Opočna jsem se hodně těšil. Ráno jsme se sešli u školy a došli jsme pro 5.B. Než jsme dorazili k cyklistce, uběhla jedna vyučovací hodina. Myslel jsem si, že to nestihneme, ale stihli jsme to akorát. Nejdříve jsme šli do hrobky příbuzných hraběnky Kristiny Colloredo-Mansfeld. Měli jsme jedinečnou příležitost to na vlastní oči vidět. V hrobce bylo spousta rakví. A zaujalo mě, že ti pohřbení lidé prý vypadají skoro jako dřív, když žili. Pak jsme šli na nádvoří zámku. Tam to bylo moc hezké. Šli jsme také okolo rodného domku Františka Kupky. Potom jsme šli k Poštovně u Maxmiliána (na Kupkově náměstí), kde si každý z nás mohl vybrat jeden z krásných pohledů. Celá naše třída jsme tam jako dárek dostali krásnou knihu Stručné dějiny Opočna a Dobrušky. Potom jsme šli do zámeckého parku, kde mě zaujal obří zámecký skleník u kterého jsme se vyfotili. Potom jsme šli na zmrzlinu. Těšil jsem se, že si dám ovocnou zmrzlinu, ale měli jenom vanilkovou a italskou kávu. Tak jsem si dal vanilkovou. Potom jsme šli po cyklostezce zpět do školy a do jídelny. Výlet jsem si moc užil a těším se, že tam příště půjdu zas.

 

                                                                                                                             Matěj Hojný, 5.A

 

Bombastická proměna šaten

Konec prázdnin a začátek školního roku je pro děti vždycky těžký. Proto kolegyně Karolína Blažková a Yvona Černá se svými pomocnicemi vychovatelkami ŠD a asistentkami pedagoga přijaly výzvu proměnit šatny a chodby I. stupně naší školy, aby se měly děti v září na co těšit.

Co říkáte na výsledek? Nám se líbí moc.

                                           Děkujeme všem výtvarnicím za jejich práci.   Vedení školy.

  

 

Hurá do školy!

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme Vám slunečný závěr letních prázdnin a v úterý 1.9.2020 slavnostně zahájíme školní rok 2020/2021.

Níže naleznete organizační pokyny k prvnímu školnímu týdnu.

                                     Pracovníci Základní školy Františka Kupky

 

První školní týden prvňáčků

Organizace školního týdne pro žáky 2.-9. ročníků

Zápisový lístek ŠD

Přihláška ke stravování

Seznam sešitů na školní rok 2020 1. stupeň

Seznam sešitů a pomůcek 2. stupeň

Pomůcky pro žáky 2. -5. ročníku

 

Informace pro žáky prvních ročníků

Vážení rodiče a žáčci,

dne 26. 08. 2020  v 16  hodin se sejdeme ve vestibulu budovy 1. stupně. Žáčky si třídní učitelky odvedou do tříd, ukáží jim školní družinu, šatny a tělocvičnu.

Zákonní zástupci budou seznámeni s chodem školy, budou jim předány přístupové údaje do školního informačního systému.

Níže naleznete informace k zahájení školního roku, soupis pomůcek pro žáky, přihlášku do školní družiny, přihlášku ke  stravování. Tiskopisy budou  k dispozici na schůzce dne 26. 08. 2020 v 16.00 hodin.

 

                            Na první společné setkání se těší pedagogický sbor Základní školy Františka Kupky.

 

Slavnostní uvítání žáků prvních ročníků- 1. září 2020

První školní týden prvňáčků

Pomůcky-pro-prvňáky_o

Zápisový lístek ŠD

Přihláška ke stravování

informace pro strávníky

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018