Speciální pedagog

Speciální pedagog

Speciální pedagožkou je na naší škole Mgr. Jitka Vacková.

Kontakt: jitka.vackova@zsdobruska.cz

Telefon: 722 914 277

 

Obecně o činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Speciální pedagog nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

Speciální pedagog je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání.

Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace. 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost speciálního pedagoga naplňována ve čtyřech zásadních oblastech:

 1.  Depistážní činnost:
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

 

 1.  Diagnostická činnost:
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení) 
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy .
 1.  Intervenční činnost:
 • provádění, zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, kompenzační, stimulační)
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy)
 • průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů se zákonnými zástupci žáka
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce, pedagogy
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
 1.  Metodická a koordinační činnost:
 • příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby a s vedením školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže o využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.

 

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018