Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog

Mgr. Jitka Vacková

Speciálního pedagog ve škole vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávání.

Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Speciální pedagog nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat. Je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání.

Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace.

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

1. Depistážní činnost:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy

2. Diagnostická činnost:

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy

3. Intervenční činnost:

 • provádění, zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy
 • průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření
 • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • komunikace se zákonnými zástupci žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

4. Metodická a koordinační činnost:

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy a s vedením školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogy školy, návrhy metod a forem práce se žáky
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.

Školní psycholog

Mgr. Barbara Bašková

Psycholog nabízí bezplatnou poradensko-terapeutickou péči žákům, rodičům a pedagogům.

Psycholog na škole poskytuje:

 • poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání
 • krizovou intervenci
 • primární prevenci sociálně patologických jevů
 • pomoc při řešení náročných životních situací (osobních/rodinných)
 • spolupráci v řešení otázky školní neúspěšnosti

Rodiče psychologa mohou kontaktovat v případě:

 • zvýšené zátěže systému rodiny
 • zájmu o konzultaci výchovných či vzdělávacích obtíží
 • registrace nápadných změn v chování dítěte
 • nedostatku osobní pohody dítěte
 • existence problémů v klimatu třídy

Žáci mohou psychologa kontaktovat pokud:

 • selhávají v učení
 • mají problémy se spolužáky či učiteli
 • necítí se dobře ve třídě
 • mají trému z písemek/zkoušení
 • řeší problémy či změny v rodině
 • nemají se komu svěřit
 • chtějí posílit svoji sebedůvěru, osobní pohodu
 • něco je trápí (doma, ve škole, ve vztahu s kamarády…)

Výchovné poradenství

Mgr. Andrea Micherová

Výchovný poradce zajišťuje:

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se sociálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • šetření žáků v PPP, SPC
 • pomoc při kázeňských problémech žáků
 • pomoc při problémech v kolektivu dětí
 • pomoc žákům při potížích s učením
 • návštěvy žáků – úřad práce
 • testování profesní orientace žáků
 • informace o možnostech studia na středních školách
 • rady týkající se výběru povolání
 • poskytnutí přihlášek na střední školu včetně pokynů k jejich vyplnění, jejich kontrolu a odeslání
 • informace o přijímacím řízení na střední školy

Dokumenty

Přijímací řízení 2024.pdf 

Plán výchovného poradce 2023-24.pdf

Metodik prevence

Mgr. Jana Čížková

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Dokumenty

Preventivní program 23-24.pdf

Desatero bezpečného chování v online světě.pdf

Krizové linky.pdf

Psychologická pomoc.pdf

Bezpečnost dětí na internetu

Dětství bez násilí

kdo mi muze pomoci.jpg

1. Metodické a koordinační činnosti

 • kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, sebepoškozování apod.
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence

2. Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT, Věstník 2005)

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání