Drobečková navigace

Úvod > Škola > Základní informace

Základní informace

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách ZŠ Františka Kupky, Dobruška. Jsme školou s dlouhou tradicí a výbornou úrovní vzdělávání. Hrdě se hlásíme k odkazu Františka Kupky, zakladatele moderního abstraktního malířství, který v Dobrušce strávil dětství i mládí a začal zde umělecky tvořit. Jeho jméno bylo škole propůjčeno v roce 1994. Před budovou prvního stupně naší školy byl v roce 2008 slavnostně odhalen památník Františku Kupkovi od akademického malíře Zdeňka Kolářského.

Naše škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Jsme školou s 1.– 9. postupným ročníkem a školní družinou. Jsme spádovou školou, která má 20 kmenových tříd. Estetice prostředí je věnována cílená péče, neboť součástí koncepce školy je zásada, že prostředí a jeho kvalita už samo o sobě vychovávají. Sportovní činnosti probíhají ve dvou tělocvičnách. Hojně je využíváno i venkovní sportoviště v areálu školy.

I. stupeň

Budovu č. 433 využívají žáci 1. stupně. Nachází se zde 11 kmenových tříd, ve kterých se vzdělává 242 žáků dle ŠVP pod názvem Zdravá škola. Žáky školy vedeme k samostatnosti a odpovědnému přístupu k výuce, rovněž se účastní různých sportovních akcí a projektových dnů. Žáci 1. stupně se vzdělávají na jednotné platformě. Pedagogové pro žáky připravují hry, webináře, naučné stezky a další výzvy, aby žáci, kteří se vzdělávají distančně, neztratili návyky a sociální kontakty. Od 3. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka a od 4. ročníku výuku informatiky. Ve škole pracuje žákovský parlament, který zajišťuje komunikaci s vedením školy. 

Na škole působí školní psycholog a speciální pedagog. Školní je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času po školním vyučování. Děti se zde věnují různé zájmové činnosti z oblastí výtvarné, pracovní, literární, hudební a v neposlední řadě tělovýchovné a rekreační.

Naše školní družina pracuje v samostatných prostorách v přístavbě ZŠ.

II. stupeň

Druhý stupeň ZŠ je umístěn v budově č. 350. V této budově se nachází 1 kmenových tříd s počtem 224 žáků. Výuka na 2. stupni navazuje na vědomosti a dovednosti, které žáci získali na 1. stupni. Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk, a to německý, ruský nebo francouzský. Do výuky anglického jazyka zařazujeme konverzaci s rodilými mluvčími. Pro žáky jsou připravovány projektové dny, autorská čtení, setkání s ilustrátory, tvorba komiksů. Škola pravidelně vydává školní noviny, které připravuje redakce složená z žáků 2. stupně. Velmi významnou úlohu v životě školy hraje sport. Žáci a žákyně naší školy obsazují přední příčky v různých sportovních disciplínách, např. florbal, atletika, vybíjená.

Cíle školy

 • Podporujeme pozitivní vztahy mezi žáky.
 • Věnujeme pozornost chování žáků ve škole i na veřejnosti.
 • Snažíme se předcházet sociálně patologickým jevům.
 • Vytváříme ve třídě příznivé klima, motivující a otevřené školní prostředí.
 • Pro žáky vytváříme bezpečné prostředí pro online vzdělávání.
 • Využíváme jednotnou platformu.
 • Profilujeme školu směrem k co nejširší péči o žáky s poruchami chování, učení a k péči o nadané žáky. Podporujeme mezi žáky zdravý životní styl a pohybové aktivity.
 • Zvyšujeme finanční gramotnost žáků.
 • Podporujme práci žákovského parlamentu.
 • Podporujeme samostatné vystupování žáků, jejich vyjadřování a schopnost obhájit myšlenky na veřejnosti.
 • Zapojujeme žáky do vědomostních, technických a sportovních soutěží.
 • Spolupracujeme se zákonnými zástupci i veřejnými institucemi.